Adatkezelési Tájékoztató

A Tájékoztató célja és hatálya

Jelen adatkezelési tájékoztató célja, meghatározni a Hitelguru Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: „Adatkezelő”) által vezetett nyilvántartások és adatbázisok felhasználásának törvényes rendjét, valamint, hogy biztosítsa az adatvédelem elveinek  és adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, valamint, hogy a törvényi szabályozás keretei között személyes adataival mindenki maga rendelkezzen. Azok kezelésének körülményeit megismerhesse, illetve megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát. Továbbá a Tájékoztató tájékoztatásul szolgál az érintetteknek adatkezelési gyakorlatának bemutatására.

A Tájékoztató hatálya kiterjed az Adatkezelő valamennyi szervezeti egységénél folytatott személyes adatok kezelésére.

Irányadó jogszabályok

·       Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet; a továbbiakban: „GDPR”)

·       2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: „Infotv.”)

·       2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: „Ptk.”)

·       2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról (a továbbiakban: „Pp.”)

·       2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (a továbbiakban: „Eker. tv.”);

·       2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (a továbbiakban: „Grt.”). es adatok kezelésére.

Az Adatkezelő adatai

·       Név: Hitelguru Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság

·       Székhely: 2253 Tápióság, Arany János utca 55.

·       Postai cím: 2253 Tápióság Arany János utca 55.

·       Cégjegyzékszám: 13-09-188550

·       Adószám: 26095525-2-13:

·       Telefonszám: +36 20 364 8982

·       E-mail cím: hello@hitelguru.com

·       Adatvédelmi tisztviselő neve: Pogány László

·       Adatvédelmi tisztviselő e-mail címe: pogany.laszlo@hitelguru.com

·       Adatvédelmi tisztviselő telefonszáma: +36 20 364 8982

A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés időtartama és jogcíme és célja

Az Adatkezelő adatkezeléseit az érintettek önkéntes hozzájárulása alapján végzi. A hozzájárulás értelmében az érintett bármikor kérhet tájékoztatást a kezelt adatok köréről, illetve azok felhasználásának módjáról, továbbá hozzájárulását vissza is vonhatja.

Az adatközlők kötelesek minden megadott adatukat a legjobb tudásuk szerint, pontosan közölni.

Amennyiben az Adatkezelő más harmadik személy felé továbbítja az adatokat, úgy ezekről az Adatkezelő nyilvántartást vezet. Az adattovábbítási nyilvántartás tartalmazza az adattovábbítás címzettjét, időpontját, módját valamint a továbbított adatokat.

Személyes konzultáció

Jelentkezés hitel és ügyfélminősítésre személyes konzultációval

Az adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása

A kezelt adatok köre: e-mail cím, név, telefonszám, hitel típus, hitel összeg

Az adatkezelés célja: a telefonszám és e-mail cím időpont, illetve adategyeztetés és kapcsolattartás céljából szükséges.

Az adatok törlésének határideje: az adatok megadását követő 5 év

Az érintettek jogai, jogorvoslati lehetőségek

Az érintettek tájékoztatást kérhetnek írásban az Adatkezelőtől a kezelt személyes adataik kezelésének módjáról, valamint jelezhetik törlési vagy módosítási szándékukat, továbbá visszavonhatják a korábban megadott hozzájárulásukat az Adatkezelési Tájékoztatóban megadott elérhetőségeken.

A tájékoztatáshoz való jog: Az érintett igénye alapján az Adatkezelő az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és 14. cikkében felsorolt információkat, valamint a 15-22. és a 34. cikk szerinti tájékoztatásokat tömör, közérthető formában átadja.

Az adatok tárolásának módja és biztosítása

Adatkezelő az általa kezelt adatokat, papír, és elektronikus formában a székhelyén őrzi.

Adatkezelő mindehhez olyan informatikai rendszert használ, amely biztosítja, hogy az adatok:

·       változatlansága igazolható legyen (adatintegritás)

·       hitelessége biztosított legyen

·       jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen

Az adatok védelme kiterjed különösen:

·       a jogosulatlan hozzáférésre

·       megváltoztatásra

·       továbbításra

·        törlésre

·       nyilvánosságra hozatalra

Amennyiben kifogása, problémája van az Adatkezelő adatkezelésével kapcsolatosan, kérjük forduljon az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez.

Amennyiben az érintett álláspontja szerint jogait az Adatkezelő megsértette, jogosult a megfelelő illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bírósághoz fordulni.

Ha az érintett az adatkezeléssel kapcsolatosan panaszt kíván tenni, azt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságánál teheti meg. Elérhetőség: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: 061/391-1400; fax: 06-1/391-1410; e.mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu.

Kérj visszahívást szakértő kollégáinktól!
Pontosan milyen feltételek mellett mennyi hitelhez juthatsz a bevételeid alapján? Milyen állami támogatásra vagy jogosult? Segítünk, hogy tisztábban lásd a lehetőségeid.
Kérjen visszahívást szakértő Kollégáinktól!